Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:
1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet
personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door het
hanteren van de taxameter. Het vervoer omvat tevens het in-en uitstappen.
2. Vervoersovereenkomst: de tussen de Reiziger / Opdrachtgever en de Vervoerder afgesloten overeenkomst
om taxivervoer te verrichten.
3. Auto: motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet
begrepen (Artikel 1f Wet Personenvervoer 2000
4. Reiziger: de persoon die door de Vervoerder wordt vervoerd.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met de Vervoerder.
6. Opdracht: iedere opdracht van de Reiziger / Opdrachtgever aan de Vervoerder, in welke vorm dan ook.
7. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens Personeel daaronder begrepen, die zich verbindt
personen te vervoeren per Auto.
8. Personeel: Personeelsleden in dienst van de Vervoerder met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst
zijn van de Vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van de Vervoerder of een
vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.
9. Handbagage: bagage die de Reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich
heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de vervoerder als handbagage
worden toegelaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de
behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 16 van deze
algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door de Vervoerder van een Opdracht. De
verplichtingen van Vervoerder gelden eveneens tegenover de Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door
de aanvaarding van de reis treedt de Reiziger als partij toe tot de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst
1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen,
indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden
gevergd dat hij de Reiziger vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig
onmiddellijk te verlaten.
2. De Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beëindiging is de Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de taxameter, het bedrag
verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van
de rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding
van het reeds gereden deel van de rit.
4. De Reiziger / Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijk
geval is de Reiziger / Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan
de Vervoerder.
5. Ingeval de Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt heeft de Reiziger bij aantoonbare
schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling.
Hoofdstuk 2: Verplichtingen en bevoegdheden van de Reiziger

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van de Reiziger
1. De Reiziger is gehouden:
a. door de Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het
plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;
b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich
niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.
2. De Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:
a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Vervoerder;
c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
d. het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere
wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;
f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.
3. De Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde
ritprijs te betalen.
4. Wanneer vóór of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van de Vervoerder zich opdoen of naar voren
komen, die de Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem
wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet
of op andere voorwaarden aan te gaan, is de Reiziger bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De
opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het
ogenblik van ontvangst daarvan. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging
van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.
5. De Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met inachtneming van
het in lid 3 gestelde.
6. Indien de Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, dat
geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 6: Betaling
1. Betalingen door de Reiziger / Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland algemeen
geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen
inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De Vervoerder is gerechtigd bij de Reiziger / Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast
geld worden voldaan. De Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen,
waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
3. De Vervoerder verstuurt een factuur aan de Reiziger / Opdrachtgever indien niet contante betaling is
overeengekomen. Betaling door de Reiziger / Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of
verrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is de
Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht.
4. De Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op de Reiziger / Opdrachtgever te verrekenen met
zijn schulden aan de Reiziger / Opdrachtgever.
5. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld
door de Vervoerder en tevoren aan de Reiziger / Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
Hoofdstuk 3: Verplichtingen en bevoegdheden van de Vervoerder

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden van de Vervoerder
1. De Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en
veilige wijze te vervoeren.
2. De Vervoerder is verplicht de passagier naar de bestemming te brengen volgens de voor de passagier
gunstigste weg hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de
meldkamer/centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden.
3. De Vervoerder is verplicht de Reiziger behulpzaam te zijn bij het in-en uitstappen alsmede het in-en uitladen
van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers-) technische redenen volstrekt onmogelijk is.
4. De Vervoerder is bij gebruik van de taxameter verplicht de stand van de taxameter bij het einde van de rit zo
lang te laten staan, dat de Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.
5. De Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek een betalingsbewijs te verstrekken waarop
tenminste de ritprijs, naam bedrijf, datum en tijdstip van de rit wordt vermeld.
6. De Vervoerder is bevoegd de Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
houdt, de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te (doen)
verwijderen, indien in redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert.
Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
7. De Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met
boeking van ritten of anderzijds conform de Wet persoonsregistraties.
8. De Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of
gedeeltelijk te staken. De Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken en indien
mogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur.
De Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten. Bij voortijdige
beëindiging is de Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de taxameter, het bedrag dat de taxameter
aangeeft op het moment van beëindiging van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang van de rit een
ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit dat inmiddels is uitgevoerd, een evenredig
deel van die overeengekomen ritprijs verschuldigd.
Hoofdstuk 4: Handbagage, vervoer van dieren en gevonden voorwerpen

Artikel 8: Handbagage
1. De Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.
2. De Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of
verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een
dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit:
a vuurwapens, slag-en/of steekwapens;
b ontplofbare stoffen;
c samengeperste gassen in reservoirs;
d voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;
e sterk of kwalijk ruikende stoffen;
f verdovende middelen;
g munitie.
3. De Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat de Handbagage van de Reiziger niet verloren
gaat of beschadigd wordt.

Artikel 9: Vervoer van dieren
1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk
draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden, worden
meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.
2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor de
Reiziger of voor het personeel lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten
aanzien van de aangifte-en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:
a. de Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij de Vervoerder mededeling te doen van een door hem
gevonden voorwerp of geldsom. De Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden
voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom
onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de
eigenaar of verliezer te vinden.
b. de Vervoerder is bevoegd een door het Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hem
afgegeven voorwerp na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te
verkopen, voorzover het betreft niet kostbare zaken.
c. De Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkocht
voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich
binnen drie jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop
van een gevonden voorwerp opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de
administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
d. de Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of
geldsom administratiekosten in rekening brengen.
Hoofdstuk 5: Annulering, Overmacht en Aansprakelijkheid

Artikel 11: Annulering
1. De Reiziger / Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren
overeengekomen ritprijs te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving:
a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer is de Reiziger /
Opdrachtgever aan de Vervoerder verschuldigd: 10 % van de overeengekomen ritprijs;
b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer is de Reiziger /
Opdrachtgever aan de Vervoerder verschuldigd: 35 % van de overeengekomen ritprijs;
c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer is de Reiziger /
Opdrachtgever aan de Vervoerder verschuldigd: 75 % van de overeengekomen ritprijs;
d. indien de annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.
2. Indien de Reiziger aantoont dat de door de Vervoerder geleden schade minder is dan het uit toepassing van
lid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten worden berekend.

Artikel 12: Overmacht
1. Indien de Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen
jegens de Reiziger / Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor
de duur van de overmachtstoestand. Een tekortkoming kan de Vervoerder niet worden toegerekend wanneer
deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht heeft de Reiziger / Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een
tekortkoming de Vervoerder niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een
voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing van
de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het
bedrag van dit voordeel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de Vervoerder
1. De Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge
van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen. De Vervoerder is niet
aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet
heeft kunnen vermijden en waarvan de Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. De
schadevergoeding die de Vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijk
beperkt tot een bedrag van € 1.000,00 per reiziger.
2. De Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel
beschadiging van de handbagage, voorzover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer
en is veroorzaakt:
a door een aan de Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van de Vervoerder komt of
b door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een
Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die de Vervoerder mogelijk
verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag
van € 1.000,00 per Reiziger.
3. In geval van vertraging is de Vervoerder wettelijk aansprakelijk tot een maximum van € 1.000,00.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de Reiziger
De Reiziger is in beginsel verplicht aan de Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage
Vervoerder berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig
Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen
verhinderen. De Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 15: Verzekering
1. De Reiziger / Opdrachtgever kan de Vervoerder opdragen voor diens rekening een verzekering af te sluiten
die de risico’s dekt voor welke de Vervoerder niet aansprakelijk is.
2. Indien de Reiziger / Opdrachtgever aan de Vervoerder heeft opgedragen zodanige, dan wel een zeer
beperkte verzekering af te sluiten en de Vervoerder heeft de Opdracht aanvaard en bevestigd, zal de
Vervoerder aansprakelijk zijn voor de schade, die voor de Reiziger / Opdrachtgever voortvloeit uit het niet ten
uitvoer brengen van de aan Vervoerder gegeven opdracht.
3. De Vervoerder kan ingeval sprake is van zeer waardevolle Handbagage de Reiziger / Opdrachtgever
verplichten een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. De Vervoerder kan in zo’n geval de
Reiziger / Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren.
Hoofdstuk 6: Overige bepalingen

Artikel 16: Klachten en geschillen
1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de Vervoerder binnen 6 weken nadat de Reiziger / Opdrachtgever de
gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg
hebben dat de Reiziger / Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
2. Geschillen tussen de Reiziger / Opdrachtgever en de Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel
door de Reiziger / Opdrachtgever als door de Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Reiziger /
Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de Vervoerder heeft voorgelegd.
4. Nadat de klacht aan de Vervoerder is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de Vervoerder aan deze keuze
gebonden. Indien de Vervoerder dit wil doen, moet hij de Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit
te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende
reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van
de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is
een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.
8. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van de Reiziger deze serieus
en in redelijkheid naar genoegen van de Reiziger af te handelen.
9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient de Vervoerder de klagende Reiziger te wijzen op de
mogelijkheid het aldus ontstane geschil aan de in lid 2 genoemde geschillencommissie.
10. De Reiziger moet ingeval hij de Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan de Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering
worden aangegeven.

Artikel 17: Overige voorwaarden
1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.
2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid
van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden
daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk
met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan
Nederlands recht.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.
5. De Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop de Reiziger / Opdrachtgever op diens
verzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.
6. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen via
internet, onder meer op www.knv.nl.